Viera Budovska

Profil agentúry

Agentúra sprostredkuje nasledovné služby: Ďalšie služby, ktoré agentúra sprostredkuje: sociálne, športovo relaxačné, čistiace a upratovacie práce, práce v hoteloch a reštauráciách, práce v poľnohospodárstve. Územný rozsah sprostredkovateľskej činnosti: Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Slovensko.

Agentúra má k vykonávaniu týchto činností Rozhodnutie podľa § 26 ods.1 zákona o službách zamestnanosti, číslo AA/2006/8849/33361 vydané dňa 27.06.2006 Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor sprostredkovateľských služieb, Špitálska 8, 816 43 Bratislava. Sprostredkovateľská činnosť: agentúra sprostredkuje a zabezpečuje pracovné sily zo Slovenska, Česka, Rakúska a z ostatných EU krajín ku klientom / pacientom vyššie menovaných krajín.